https://tactatech.comمحوطه سازی

به طور حتم رابطه محکم انسان با طبیعت بر هیچ کس پوشیده نیست.انسان نمی تواند جدایی از طبیعت زندگی کند.نیاز مادی و به ویژه روحی او به طبیعت همچون نیاز طفل به مادر است.بشر اولیه از همان اغاز بدو زندگی تمامی نیازهای خود را از محیط پیرامون خود فراهم نموده است و تا به حال که به پیشرفتهای زیادی نیز دست پیدا کرده است نیز باز نیازهای خود را در طبیعت جستجو می کند. زندگی دراکوسیستم شهری، باساختمان های عظیم ،تراکم ماشین ها،سروصداو...،مشکلات ومعظلات انسانی ومحیط زیستی زیادی رابه همراه دارد.درسال های اخیرتفکرنجات مکان های شهری از ازدحام وآلودگی های مختلف ،ازقدرت واهمیت بیشتریبرخوردارشده ومسولین بدنبال راه حلیبرای کاهش این مسائل ومعضلات هستند.گیاهان وبویژه درختان ازعناصراصلی ومهم تشکیل دهنده شهرها محسوب شده وامروزه دیگرتردیدی نیست که درختان وفضای سبزنقش مهمی دربهبودشرایط زیستی وارتقاء جنبه های کمی وکیفی زندگی شهرنشینان ایفا می کند.وروزبه روزبرتاکیدواهمیت این مباحث افزوده می شود.شهرهابه عنوان عامل اصلی ایجادکننده ناپایداری درجهان محسوب می شوند،مطرح شدن بحث توسعه پایداربه عنوان شعاراساسی هزاره سوم نیزناشی ازاثرات شهرهابرگستره زیست کره زمین وابعادمختلف زندگی انسان می شود.